Meer over functiemetamorfose

Drie sectoren maken zich op voor de digitale toekomst

Wat is functiemetamorfose?

Ontwikkelingen de organisatie binnenhalen …
Technologische en andere ontwikkelingen bieden gemeenten, provincies en waterschappen kansen. De digitalisering maakt het bijvoorbeeld mogelijk burgers beter te bedienen, en middelen gerichter in te zetten. Vandaar dat organisaties deze ontwikkelingen binnenhalen, kijken hoe ze hun processen kunnen veranderen en hoe ze op andere manieren kunnen samenwerken.

… heeft gevolgen voor functies
De manier van werken verandert hierdoor wezenlijk. Sommige taken kunnen helemaal door technologie worden overgenomen, andere functies veranderen en er komen nieuwe functies bij. En dat betekent weer iets voor de kennis en competenties van medewerkers én hun leidinggevenden.

… en inzetbaarheid en werkgelegenheid
De functiemetamorfose heeft directe gevolgen voor de inzetbaarheid van mensen. De ene medewerker ziet de ontwikkelingen vooral als een kans, terwijl de ander ze als bedreigend ervaart. Ook zijn er consequenties voor werkgelegenheid, omdat er vraag ontstaat naar andere competenties. Op al die verandervragen zoeken organisaties antwoorden.

Wat is het programma Functiemetamorfose?

Gemeenten, waterschappen en provincies delen voorbeelden en inspiratie …
Alle decentrale overheden staan grofweg voor dezelfde uitdagingen. Logisch dus om voorbeelden en goede ideeën over functiemetamorfose te delen. Daarom zijn de drie sectorfondsen een gezamenlijk programma gestart onder de naam Functiemetamorfose.

… via verschillende projecten
Het programma Functiemetamorfose bestaat uit verschillende projecten. Twee daarvan zijn afgerond: het in kaart brengen en delen van casestudies, en het lanceren van deze website. Een derde project is het definiëren van toekomstprofielen. Voor een aantal functiegroepen wordt in kaart gebracht welke invloed nieuwe technologie heeft op de functie-inhoud, de gevraagde competenties en op de werkgelegenheid binnen de sector. Het gaat om functiegroepen die voor elk van de drie sectoren herkenbaar zijn én waarop de digitale transformatie naar verwachting veel impact heeft. We beschrijven de methode waarmee we de profielen ontwikkelen, zodat organisaties die zelf ook voor andere functiegroepen kunnen gebruiken.

Wat ging eraan vooraf?

Met zestig professionals rond de tafel …
We werken voor en met de sector. Daarom zijn we eerst intensief met allerlei professionals uit de drie sectoren in gesprek gegaan. Ruim zestig mensen namen deel aan deze rondetafelgesprekken. Professionals vanuit HR, OR, management en ICT gingen met elkaar in gesprek. Zo zorgden we ervoor dat de functiemetamorfose vanuit verschillende kanten belicht werd.

en de opbrengsten in een programma en verslag
De rondetafelgesprekken leverden concrete ideeën voor acties op. Deze ideeën werden door 145 respondenten beoordeeld op belang, urgentie en samenhang. Vijftig professionals vertaalden de opbrengsten tijdens een verdiepende werkconferentie naar doelgroepen en initiatiefnemers. Dit werden de hoofdlijnen van het programma Functiemetamorfose. In een verslag beschreven we wat er van de organisatie, leidinggevende, HR-adviseur, medewerker en A&O fondsen van de toekomst verwacht mag worden.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De initiatiefnemers van het programma Functiemetamorfose zijn A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen

A&O fonds Gemeenten
Het A&O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers. We initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de sector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat hierbij centraal.

A&O-fonds Provincies
Het doel van het A&O-fonds Provincies is om eraan bij te dragen dat de provincies aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. Het A&O-fonds treedt op als kennismakelaar en platform voor samenwerking voor de provincies. Het fonds initieert, stimuleert en bevordert vernieuwende activiteiten op het gebied van HRM, arbeidsmarkt, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden.

A&O-fonds Waterschappen
Het A&O-fonds Waterschappen wil een bijdrage leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische creatieve en lerende organisaties, met een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. Het fonds vervult een aanjaagfunctie om (nieuwe) afspraken in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) te laten landen binnen organisaties. Daarnaast monitort het fonds de implementatie van cao-afspraken. Ook signaleert het fonds toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling en HRM-beleid die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en beleidsontwikkeling binnen organisaties. Tot slot levert het fonds een bijdrage aan het leervermogen van organisaties.